ചലനാത്മകമായ ജീവിതം. ഖലീൽശംറാസ്

സമയം ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
പ്രപഞ്ചവും
അതിലുള്ളതുമെല്ലാം
ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
ഒരു മടക്കയാത്രയില്ലാത്ത
യാത്ര.
ഈ ഒരു യാത്രയിൽ
നീ മാത്രം
നിശ്ചലനാവരുത്.
നല്ലൊരു ആരാഗ്യത്തിനായി
നിന്റെ ശരീരത്തേയും
നല്ല
മാനസികാവസ്ഥ
നിലനിർത്താനായി
ചിന്തകളേയും
ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്