ശ്രദ്ധയെന്ന ഭാഷ. ഖലീൽശംറാസ്

ശ്രദ്ധയാണ്
നിന്റെ ഭാഷ.
ശ്രദ്ധയിലൂടെ
കാര്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുക .
അതേ ശ്രദ്ധയിലൂടെ
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
പ്രതികരണങ്ങളെ പഠിക്കുക.
എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നതും
ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച
നിന്റെ വികാരങ്ങൾ
എങ്ങിനെ മാറിമറിയുന്നുവെന്നതും
നിരീക്ഷിക്കുക.
പുറംലോകത്തോട്
എങ്ങിനെ പ്രതികരിക്കണമെന്നതും
നിരീക്ഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്