അഭിപ്രായം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരേ വിഷയത്തിൽ
വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ
നിലനിൽക്കുമ്പോൾ
വിഷയത്തെ കുറിച്ച്
പഠിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ
പ്രതികരിച്ചവരുടെ
മാനസിക മനോഭാവം
പഠിക്കണം.
എന്നിട്ടേ അഭിപ്രായത്തെ
പരിഗണിക്കാൻ പോലും
പാടുള്ളൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്