ലോകാവസാനം. ഖലീൽശംറാസ്

മരണം എപ്പോഴും
സംഭവിക്കുന്നു.
ഓരോരോ ശരീരത്തിലും
കോടാനുകോടി കോശങ്ങളും
അതിലേറെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളും
മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഓരോരോ മനുഷ്യനുമെന്ന
വലിയ ലോകത്തിലെ
വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന
മരണങ്ങൾ.
പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ
മൊത്തത്തിലായി
മരണപ്പെടുമ്പോൾ
സംഭവിക്കുന്നത്
ഒരു ലോകാവസാനമാണ്.
മൊത്തം സൂക്ഷ്മ ജീവികളും
കോശങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക്
മരിച്ച് പോവുന്ന
ലോകാവസാനം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്