വിവിധ കാലങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

വിവിധ കാലങ്ങൾ
മാറിമാറി വരും.
പുറത്തെ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും
അകത്തെ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും
മാറി മാറിവരും.
ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും
നിന്നെ തളർത്താനല്ല
മറിച്ച് വളർത്താനാണ്.
നിന്നെ പക്വമാക്കാനാണ്.
അതുകൊണ്ട്
ദു:ഖ കാലത്തേയും
സന്തോഷകാലത്തേയും
പഴിക്കാതിരിക്കുക.
രണ്ടിൽനിന്നും
ഈർജ്ജം കണ്ടെത്തുക.

Popular Posts