അശയ വിനിമയത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു മനുഷ്യനേയോ
വസ്തുവിനേയോ
അല്ലെങ്കിലും
മറ്റെന്തിങ്കിലുമൊന്നിനേയോ
കാണുക എന്നതും
കേൾക്കുക എന്നതും
അനാഭവിക്കുക
എന്നതും തന്നെയാണ്
അതിനോടുള്ള
നിന്റെ ആശയവിനിമയം.
അവ നിന്നിൽ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥകളാണ്
ആ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഫലം.
പുറംലോകത്തല്ല
അവയോടുള്ള
നിന്റെ ആശയവിനിമയം പോലും
അരങ്ങേറുന്നത്
അവ നിന്റെ
തലച്ചോറിൽ ഉദിച്ച
ചിന്തകളിലും
അതിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന
സ്വയം സംസാരിത്തിലുമാണ്.
അതിൽനിന്നും ചെറിയൊരുപങ്ക്
മറ്റുള്ളവർക്ക്
പങ്കുവെക്കുകയും
ചെയ്യുന്നുവെന്നതുമാണ്
യാഥാർത്ഥ്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്