ചിന്തകൾ രഹസ്യങ്ങളല്ല. ഖലീൽശംറാസ്

ചിന്തകൾ രഹസ്യങ്ങളല്ല
മറിച്ച്
അവ നിന്റെ
മാനസികാവസ്ഥയെ
സൃഷ്ടിച്ച ഉറച്ച ശിലകൾ ആണ്.
പിന്നീട് നിന്റെ
ശീലങ്ങളും
സ്വഭാവവും
രൂപപ്പെടുന്നത്
ഈ മാനസികാവസ്ഥകളിൽനിന്നുമാണെന്ന്
നീ അറിയുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്