നീയും പഠിക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്

കുട്ടികൾ ഓരോ അദ്ധ്യായന
വർഷത്തിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും
അപരുടെ പാഠ്യഭാഗങ്ങളിലൂടെ
കടന്നു പോവുക.
അവരോടൊപ്പം
പഠിക്കുകയും
പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
നിനക്ക് പുതിയ
അറിവ് നേടാനും
ഉള്ളത് പുതുക്കാനും
പകർന്നു കൊടുക്കാനും
അവരുടെ സംശയങ്ങൾ
പരിഹരിക്കാനുമുള്ള
അവസരമാക്കി
അദ്ധ്യായന വർഷങളെ മാറ്റുക.
കൂടെ
നിന്റെ ഓർമ്മകളിലെ
നല്ല ബാല്യം
എന്നെന്നും നിലനിർത്താനും.

Popular Posts