ദൈവത്തിനുള്ള കാഴ്ച്ചവസ്തു. ഖലീൽശംറാസ്

അറിവിന്റെ
കണ്ണിലൂടെ
പ്രപഞ്ചാത്ഭുങ്ങളെ
നിരീക്ഷിക്കുക.
ആ നിരീക്ഷണത്തിൽ
നിന്നും
ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുക.
എന്നിട്ട് നിന്റെ
ആന്തരികലോകത്തിലേക്ക്
നോക്കുക.
നിന്റെ ജീവനേക്കാൾ
നിന്നെ അറിയുന്ന
നിന്റെ ദൈവത്തെ അറിയുക.
നിന്റെ ആന്തരിക
ലോകത്തിന്റെ
ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നിരീക്ഷകനായി
ദൈവത്തെ കാണുക.
നീയും ദൈവവും തമ്മിൽ
എറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായ
ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക.
ആന്തരിക ലോകത്തെ
ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കാരുണ്യവാനായ
ദൈവത്തിനുള്ള
കാഴ്ച്ചവസ്തുവാക്കുക.

Popular Posts