വലിയ മനുഷ്യൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ ഒരായിരം
പരിചാരകൻമാരുള്ള
ഭരണാധികാരിയല്ല
വലുത്.
മറിച്ച് ഒരൊറ്റ പരിചാരകൻ
പോലുമില്ലാത്ത
സാധാരണ പൗരനാണ്
ഏറ്റവും വലിയ
മനുഷ്യൻ.
കാരണം അവൻ
ഒറ്റക്കാണ്
പല പല
പ്രതിസന്ധികളേയും
മറികടക്കുന്നത്.
പല ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും
നിറവേറ്റുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്