പ്രതിസന്ധി. ഖലീൽശംറാസ്

പ്രതിസന്ധിയെന്നതൊന്ന്
പുറത്തെവിടേയും
അന്വേഷിക്കേണ്ട.
കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല.
കാരണം
അവ പുറത്തെ
സാഹചര്യങ്ങളെ കാരണമാക്കി
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
തെറ്റായ പ്രതികരണമാണ്.
ഒരു പാട് മനുഷ്യർ
തങ്ങളിലെ ശക്തിയും
കഴിവും തിരിച്ചറിയാൻ
കാരണമാക്കിയതും
ഇത്തരത്തിലുള്ള
സാഹചര്യങ്ങളെ തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന്
മറക്കാതിരിക്കുക.
അവരുടെ മാനസിക പ്രതികരണം
ഒരു മാതൃകയായി
നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം
നിന്റെ തെറ്റായ പ്രതികരണതെറ്റായി
തന്നെ നിലനിൽക്കും.
സാഹചര്യത്തെ
തെറ്റായ പ്രതിസന്ധിയെന്ന് രുപപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം.
പ്രചോദനം എന്ന
ശരിയായ പ്രതികരണം
രൂപപ്പെടുത്താൻ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്