തർക്കത്തിലൂടെ.

നിന്നോട് തർക്കിക്കുന്ന
ഒരു വ്യക്തിപോലും
ആ തർക്കത്തിലൂടെ
നിന്നെ വിളിക്കുന്നത്
സൗഹാർദത്തിലേക്കാണ്.
നിന്റെ സ്നേഹവുമായി
അവരിലേക്കടുക്കുക.
പേടിയായി
അവരിൽ നിന്നും
ഓടിയകലാതിരിക്കുക.
കോപിച്ച്
പരസ്പരം
കത്തിയെരിയിപ്പിക്കാതുമിരിക്കുക!

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്