അവരെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനം.ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റൊരാളുടെ
ജീവനും
ചിന്തയും
വികാരവുമായി
പരിണമിക്കാൻ
നിനക്ക് സാധിക്കാത്തിടത്തോളം
അവരെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ
നിനക്ക് കഴിയില്ല.
അവരുടെ നാവിൽ
നിന്നും വന്ന
വാക്കിനെ
വിലയിരുത്താനും
കഴിയില്ല.
ഇനി നീ
അങ്ങിനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം
നടത്തുന്നുപെയിൽ
അത്
നിന്റെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ
പോരായ്മകളെ
വെളിപ്പെടുത്തുകമാത്രമാണ്.

Popular Posts