കുട്ടികളോടൊപ്പം. ഖലീൽശംറാസ്

വികൃതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കുട്ടികളെ
അവരുടെ അടിസ്ഥാന
പ്രവർത്തിയും
സംതൃപ്തിയുമായ
കളികളിൽ നിന്നും
തടഞ്ഞുവെക്കാതെ
അവരോടൊപ്പം
കളിക്കുക.
അവരെ ട്രെയിനർമാരായി
കണ്ട് അവരെ
അനുകരിക്കുക.
അവരെ അപകടത്തിൽ
പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും
നിനക്കാവശ്യമായ
വ്യായാമം
നിലനിർത്താനും
അതിലൂടെ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്