കൈമാറുന്ന വാക്ക്. ഖലീൽ ശംറാസ്

മറ്റുള്ളവർക്ക്
കൈമാറുന്ന ഓരോ വാക്കും
പ്രവർത്തിയും
ഒരിക്കലും
അവരെ വേദനിപ്പിച്ചതാവരുത്.
പലപ്പോഴും
ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക്
കൈമാറുന്ന വാക്കുകളിൽ
പോലും
അവരുടെ
മനസ്സമാധാനത്തെ
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാവാറുണ്ട്.
അത് നീ സ്വന്തത്തോടും
അവരോടും
ചെയ്യുന്ന അനീധിയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്