പ്രതിരൂപം. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും
ആദർശ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ
കുറിച്ചും
ഒരു പ്രതിരൂപം
ഓരോരോ മനുഷ്യനും
വരച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആ വരച്ചുവെച്ചതിൽ
ശരിയുണ്ടായിരിക്കാം
തെറ്റുകളുമുണ്ടായിരിക്കാം.
ചിലപ്പോൾ അവ
ഏതെങ്കിലും വൈകാരിക
സാഹചര്യത്തിൽ വരച്ചു വച്ചതായിരിക്കാം.
അല്ലെങ്കിൽ അറിവിൽ
നിന്നും വരച്ചതായിരിക്കാം.
പക്ഷെ ഓരോ മനുഷ്യനും
മറ്റുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള
പ്രതികരണം
അതിന്റെ യാഥാർത്യം
നോക്കിയല്ല
മറിച്ച് സ്വന്തത്തിൽ പരക്കപ്പെട്ട
പ്രതിരൂപം നോക്കിയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്