മനസ്സമാധാനം. ഖലീൽശംറാസ്

മനസ്സമാധാനം
ആർക്കും തടഞ്ഞുവെക്കാൻ
കഴിയാത്ത നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ
അടിത്തറയാണ്.
അത് പലപ്പോഴായി
തകർന്നു പോവുന്നുവെങ്കിൽ
അതിനർത്ഥം.
സാഹചര്യങ്ങളെ
ഒരു ബോംബാക്കി
നിന്റെ ആന്തരിക ലോകത്തിട്ട്
സ്വയം പൊട്ടിക്കുന്നുവെന്നതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്