കുടുംബമെന്ന യുദ്ധക്കളം. ഖലീൽശംറാസ്

പഠിച്ച നിയമങ്ങളും
ഉള്ളിലെ ആദർശങ്ങളുമെല്ലാം
യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ
പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന
സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയാണ്
കുടുംബം.
ഒരുമിച്ച് ഏറ്റവും
അടുത്ത് ഇടപഴുകേണ്ട
സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ.
ഒളിച്ചോടാൻ
ഒരു പഴുതുമല്ലാത്ത വ്യവസ്ഥ.
നന്മയുടെ പാഠങ്ങൾ
പഠിപ്പിക്കുന്നവരും,.
നാടിന്റെ ഭരണം കയ്യാളുന്നവരുമെല്ലാം
പലപ്പോഴായി പരാജയപ്പെടുന്ന
വ്യവസ്ഥ.
തീർച്ചയായും
ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ലവനാവുന്നത്
നല്ലതു പറയുമ്പോഴോ
സമൂഹത്തിന്
നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ല.
മറിച്ച് തന്റെ
പങ്കാളിയോടും കുട്ടികളോടും
പിന്നെ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളോടും
അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും
പോരായ്മകളും ഇഷ്ടങ്ങളും
മനസ്സിലാക്കി
സ്വന്തം മാനസികനില തകരാതെയും
അവരുടേത് തകർക്കാതെയും
പെരുമാറുമ്പോഴാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്