ജീവന്റെ അടിത്തറ. ഖലീൽശംറാസ്

നീ ചെറുതെന്നും
നിസ്സാരമെന്നും
കരുതിയ
പലതിലുമാണ്
നിന്റെ ജീവന്റെ
അടിത്തറ നില നിൽക്കുന്നത്
എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
നീ ശ്വസിച്ച വായുവും
നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാന ഘടകമായ കോശവും
എല്ലാത്തിനേറെയും
കോശത്തിന്റേയും
അടിസ്ഥാന ഘടകമായ
ആറ്റവുമെല്ലാം
അത്ഭുതങ്ങളുടെ
വസ്മയ കലവറകളാണ്.
ഇത്തരം അത്ഭുതങ്ങളെ
മനസ്സിലാക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക.

Popular Posts