ജീവിത പുഷ്പ്പങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിറയെ മുള്ളുകളുള്ള
ആഴത്തിലേക്കിറങ്ങിയ
വികൃതമായ വേരുകളുള്ള
റോസാചെടിയിലാണ്
അതിസുന്ദരമായ
റോസാപൂക്കൾ
വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്
എന്ന് നീ കാണുക.
അതുപോലെ
പ്രശ്നങ്ങളും
പീഢനങ്ങളും
നിറഞ്ഞ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാവുന്ന
ചെടിയിലാണ്
സ്നേഹത്തിന്റേയും
സമാധാനത്തിന്റേയും
അറിവിന്റേയും
ജീവിത പുഷ്പങ്ങളെ
വിരിയിക്കേണ്ടത്
എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular Posts