ഉപയോഗപ്പെടുത്തലിന്റെ ലോകം. ഖലീൽ ശംറാസ്

എല്ലാവരും
ശ്രമിക്കുന്നത്
മറ്റുള്ളവരെ
ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
എങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നാണ്.
പലപ്പോഴും
ആ ഉപയോഗപ്പെടുത്തലിനെ
സ്നേഹത്തിന്റെ നാമത്തിൽ
വിളിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നതാണ്
സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്