സ്ത്രീയും പുരുഷനും. ഖലീൽശംറാസ്

സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടത്
വൈകാരികമായ
ആത്മബന്ധമാണ്.
പുരുഷൻ
ലൈഗിംകപരമായ
ആത്മബന്ധത്തിനാണ്
കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം
കൽപ്പിക്കുന്നത്.
ഈ രണ്ട്
വ്യത്യസ്ഥതകൾ
ആണ്
ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തെ
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുന്നത്.
അത്പോലെതന്നെ
അനാവശ്യ ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും
തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്