നല്ലതു കേൾപ്പിക്കാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

ശത്രുപക്ഷത്ത്
നിർത്തിയവരിൽനിന്നും
നല്ലതു കേൾക്കാൻ
പ്രവർത്തിക്ക ണം.
പക്ഷെ നല്ലത്
പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
അങ്ങിനെയൊന്ന്
പ്രതിക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ്
പല പ്രസ്ഥാവനകളോടും
പല രീതിയിലും
പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.
എത്ര നല്ലതു ചെയ്താലും
ശത്രുവായി കാണുന്നവർ
വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകതന്നെ
ചെയ്യും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്