പരസ്പര കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

പരസ്പരം കുറ്റം കണ്ടെത്തിയും
കുറ്റം പറഞും
സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയും
മുന്നോട്ടു പോവുന്ന
ദമ്പതികൾ
തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ
പുനപരിശോധനക്ക് വിതേയമാക്കണം.
നാട്ടിലെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും
വ്യത്യസ്ഥ മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളും
തമ്മിലുള്ളതിലും കൂടുതൽ
തർക്കിക്കാൻ
അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമെന്ത്
എന്ന് പഠിക്കണം.
പലപ്പോഴും പ്രശ്ന കാരണം
സ്വന്തം
ഈഗോയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും.
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് .

Popular Posts