സ്വസ്ഥത.ഖലീൽ ശംറാസ്

എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
സ്വസ്ഥതയാണ്.
സ്വന്തം സ്വസ്ഥത
നിലനിർത്താനും
മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും
ലഭിക്കാനും
ആഗ്രഹിക്കുന്ന വികാരം.
അതാണ് സ്വസ്ഥത.
മറ്റുള്ളവർക്ക്
നീ നൽകേണ്ടതും
സ്വസ്ഥതയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്