ഫലങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

അവരുടെ
ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളിലേക്കും
ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നും
ഉരിയാടുന്ന മന്ത്രങ്ങളിലേക്കും
നോക്കേണ്ട.
മറിച്ച് അവരുടെ
കർമ്മങ്ങൾ
അവർക്കു നൽകിയ
ഫലങ്ങൾ അവരിൽ
പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടോ
എന്ന് മാത്രം നോക്കുക.
അനുഭവിക്കുക.
നൻമ നിറഞ്ഞ ഫലങ്ങൾ.

Popular Posts