ഫലങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

അവരുടെ
ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളിലേക്കും
ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നും
ഉരിയാടുന്ന മന്ത്രങ്ങളിലേക്കും
നോക്കേണ്ട.
മറിച്ച് അവരുടെ
കർമ്മങ്ങൾ
അവർക്കു നൽകിയ
ഫലങ്ങൾ അവരിൽ
പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടോ
എന്ന് മാത്രം നോക്കുക.
അനുഭവിക്കുക.
നൻമ നിറഞ്ഞ ഫലങ്ങൾ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്