മനുഷ്യകൂട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

സമൂഹത്തിൽ
മനുഷ്യ കൂട്ടങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന
വിവാദ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം
പിറകിൽ
ശക്തമായ ഒരു
ഉൾപ്രേരണയുണ്ട്.
ചിലപ്പോൾ
അത് സമ്പത്താവാം
അല്ലെങ്കിൽ പദവിയാവാം.
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും
ആവാം.
അവരുടെ അടങ്ങാത്ത
ആഗ്രഹത്തിനും
അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള
ഉൾപ്രേരണക്കും മുന്നിൽ
ആരുടെയൊക്കെയോ
മുറിവേൽക്കുന്ന മനസ്സുകൾ
അവർക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല.
പക്ഷെ ഇത്തരം
അവസരങ്ങളെ
മനുഷ്യൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്ന
അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽ
ഒന്നായ സ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും
അതിനെ നില നിർത്തുന്ന
ഉൾപ്രേരണ
നശിപ്പിക്കുന്നതിനും
കാരണമാക്കികൂട.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്