സ്വാർത്ഥ താൽപര്യത്തിനായി. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഏതൊരു സ്നേഹ പ്രകടനത്തിനും
പിറകിൽ തികച്ചും
സ്വാർത്ഥ താൽപര്യത്തിന്റെ
ഒരു പിന്നാമ്പുറം ഉണ്ടായിരിക്കും.
അത്തരം സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി
വിലപ്പെട്ട നിന്റെ ജൻമവും
ജീവിതത്തിന്റെ
അർത്ഥവും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ
എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular Posts