സ്വാർത്ഥ താൽപര്യത്തിനായി. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഏതൊരു സ്നേഹ പ്രകടനത്തിനും
പിറകിൽ തികച്ചും
സ്വാർത്ഥ താൽപര്യത്തിന്റെ
ഒരു പിന്നാമ്പുറം ഉണ്ടായിരിക്കും.
അത്തരം സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി
വിലപ്പെട്ട നിന്റെ ജൻമവും
ജീവിതത്തിന്റെ
അർത്ഥവും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ
എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras