പരസ്പര കുറ്റപ്പറച്ചിൽ. ഖലീൽ ശംറാസ്

പരസ്പരമുള്ള
കുറ്റം പറച്ചിലുകളാണ്
പലപ്പോഴും ബന്ധങ്ങളെ
തകർച്ചയിലേക്ക്
നയിക്കുന്നത്.
കുറ്റങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നതിലാണ്
ബന്ധങ്ങളെ
കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിലേക്ക്
നയിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട്
കുറ്റങ്ങളെ മറച്ചുവെക്കാൻ പഠിക്കുക.
നല്ലതിനെ അഭിനന്ദിക്കാനും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്