പരസ്പര കുറ്റപ്പറച്ചിൽ. ഖലീൽ ശംറാസ്

പരസ്പരമുള്ള
കുറ്റം പറച്ചിലുകളാണ്
പലപ്പോഴും ബന്ധങ്ങളെ
തകർച്ചയിലേക്ക്
നയിക്കുന്നത്.
കുറ്റങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നതിലാണ്
ബന്ധങ്ങളെ
കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിലേക്ക്
നയിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട്
കുറ്റങ്ങളെ മറച്ചുവെക്കാൻ പഠിക്കുക.
നല്ലതിനെ അഭിനന്ദിക്കാനും.

Popular Posts