അവരാണ് വലുത്. ഖലീൽശംറാസ്

അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ
നിന്നെ ശ്രവിക്കാനായി
അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം
അനുവദിച്ചുതന്ന
അവരാണ് നിനക്ക് വലുത്.
അവരുടെ മനസ്സായി
ആ നിമിഷങ്ങളിൽ നിനക്ക്
മാറാൻ കഴിയണം.
നീ പങ്കുവെക്കുന്ന
ഓരോ വാക്കും
അവരുടെ കാതിലൂടെ
ചെന്നെത്തുന്നത്
അവരുടെ ചിന്തകളും
വികാരങ്ങളും
അടങ്ങിയ
മനസ്സിന്റെ
സ്വയം സംസാരത്തിന്റെ
വേദിയിലേക്കാണെന്ന സത്യം
മനസ്സിലാക്കുക.
അവിടെ എങ്ങിനെ
അവ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നത്
നിനക്ക് അറിയാൻ കഴിയണം.
ആ സ്വാധീനം
നല്ലതും സന്തോഷം
പരത്തിയതുമാവാണമെങ്കിൽ
നിന്റെ വാക്കുകൾ
ക്ഷമയുടേയും
സുക്ഷ്മതയുടേയും
അച്ചുകളിൽ
വാർത്തെടുത്തതാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്