നിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ
കുറിച്ച് പറയുന്നവ
പലപ്പോഴും നിന്റെ
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അല്ല.
പലപ്പോഴും
അവ അവരുടെ
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്
നിന്റെ പേരിൽ
ചാർത്തിവെക്കുന്നുവെന്നുമാത്രം.
നിന്റെ യഥാർത്ഥ്യം
നിന്റെ ജീവൻ അനുഭവിക്കുന്ന
നിനക്ക് മാത്രം
അറിയുന്ന സത്യമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്