നിന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യങ്ങൾ
ഒരിക്കലും
നിന്നെ തളർത്താനല്ല
മറിച്ച്
നിന്റെ മനസ്സിലെ
നൻമകളെ
എപ്രകാരം
ഓരോരോ സാഹചര്യത്തിലും
ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുന്നുവെന്ന്
പരീക്ഷിക്കാനാണ്.
നിന്റെ വളർച്ചക്ക് വേണ്ട
ഊർജ്ജം
എങ്ങിനെ കണ്ടെത്തുന്നുവെന്നറിയാനാണ്.

Popular Posts