നിന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യങ്ങൾ
ഒരിക്കലും
നിന്നെ തളർത്താനല്ല
മറിച്ച്
നിന്റെ മനസ്സിലെ
നൻമകളെ
എപ്രകാരം
ഓരോരോ സാഹചര്യത്തിലും
ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുന്നുവെന്ന്
പരീക്ഷിക്കാനാണ്.
നിന്റെ വളർച്ചക്ക് വേണ്ട
ഊർജ്ജം
എങ്ങിനെ കണ്ടെത്തുന്നുവെന്നറിയാനാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്