ജീവിത ദൈർഘ്യം. ഖലീൽശംറാസ്

തന്റെ ജീവിതത്തിന്
അർത്ഥം നൽകാത്ത
മനുഷ്യൻ പറയം
ജീവിതം വളരെ
പരിമിധവും ചെറുതാമാണ്.
ജീവിതത്തിന്
അർത്ഥം നൽകുന്ന
ഒരു മനുഷ്യൻ പറയും
ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതും
കരുത്തുറ്റതുമായ
ഒരു നിമിഷത്തിലാണ്
ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്