ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം. ഖലീൽശംറാസ്

ശരീരത്തെ
ശുദ്ധവും
പോഷകമൂല്യമുള്ളതുമായ
ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഊട്ടണം.
അശുദ്ധവും
പോഷകമൂല്യമില്ലാത്തതുമായ
ഭക്ഷണങ്ങൾ
നിശിദ്ധമാണ്.
പക്ഷെ അതിലേറെ
പ്രധാനമാണ്
നീ നിന്റെ മനസ്സിനെ
ഊട്ടുന്ന ഭക്ഷണം.
കാരുണ്യവാനായ
ഒരു ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചവനാണ്
നീയെങ്കിൽ
നിന്റെ മനസ്സിനെ
വിരുന്നൂട്ടേണ്ടത്
കരുണകൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടുമാണ്.
അല്ലാതെ
പകയുടേയും
കോപത്തിന്റേയും
വിഷങ്ങൾകൊണ്ടല്ല.
അറിവാണ്
മനസ്സിന്റെ വിരുന്നു സൽക്കാരം
അല്ലാതെ വൈകാരികതയല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്