ഓർമകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും. ഖലീൽശംറാസ്

ഓർമകളും
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും
ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത്
ഒരേ തലച്ചോറിലാണെങ്കിൽ.
ഓർമ്മകളെ
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി
എപ്പോഴും അനുഭവിക്കാൻ
കഴിയും.
അവ നല്ല അനുഭവങ്ങളെ
ഓർക്കലാവുമ്പോൾ
അവ നല്ല
വർത്തമാനകാല അനുഭൂതികളായി
നിനക്ക് മുന്നിൽ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്