വളർച്ചയിൽ അസ്വസ്തത. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാളുടെ വളർച്ചയിൽ
ഏറ്റവും അസ്വസ്തരാവുന്നത്
അയാളോട് അകലം
പാലിച്ച് നിൽക്കുന്ന
എതിർപക്ഷമല്ല.
മറിച്ച്
അയാളോട്
തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന
സ്വന്തം സംഘത്തിൽ
പെട്ടവരാണ്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നതും
അവിടെയാണ്.
ഈ ഒരു ദേശ്യമാണ്
പലപ്പോഴും
ഒന്നു മിണ്ടുകപോലും ചെയ്യാത്ത
എതിർപക്ഷത്തിലേക്ക്
ചാർത്തികൊടുക്കുന്നത്
എന്നതാണ് സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്