സ്വകാര്യത. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മനസ്സിൽ
നീ അനുഭവിക്കുന്ന
ഓരോ വികാരങ്ങളും
അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
സ്വയം സംസാരങ്ങളും
നിന്റെ തികച്ചും സ്വകാര്യമായ
കാര്യങ്ങളാണ്.
പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ
അത് കാണുകയും
കേർക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നുവെന്ന്
നിന്റെ മനസ്സ്
നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു.
അതാണ് പലപ്പോഴും
നിന്നെ അശാന്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.
ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.

Popular Posts