ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോ സ്കോപ്പ് പോലുള്ള കാഴ്ച്ച. ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യന് ഇലക്ട്രോൺ
മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ
കാണുന്ന പോലെ
കാണാൻ കഴിത്തിരിന്നുവെങ്കിൽ
ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന
വിവാദങ്ങളൊക്കെ
അപ്രസക്തമാവുമായിരുന്നു.
ഞാനും എന്റെ
സഹോദരനും
അയൽവാസിയും
വ്യത്യസ്ഥ ഭക്ഷണകളെന്നും
പറഞ് കഴിച്ചത്
ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നുവെന്ന്
അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും.
ജീവനുള്ള കോശങ്ങളും
അതിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു
ജീവനോടെയും അല്ലാതെയും
നിലനിൽക്കുന്ന
സുക്ഷ്മ ജീവികളേയും
ഒക്കെയായിരുന്നുവെന്ന്
അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും.

Popular Posts