നിരീക്ഷണം. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകളേയും
വികാരങ്ങളേയും നിരീക്ഷിക്കുക.
അവക്കു കാരണമായ
ഭാഹ്യ പ്രേരണകളെ
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുമ്പേ
അതിന് പിറകിലെ
തലച്ചോറിലെ
ന്യൂറൽ മാർഘരേഖ
നിരീക്ഷിക്കുക.
പലപ്പോഴും അപകടകരമായ
രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും
വികാരപ്പെടാനും
കാരണമായത്
ഭാഹ്യ പ്രേരണകളല്ല
മറിച്ച് സ്വന്തം
തലച്ചോറിൽ ന്യൂറോണുകളാൽ
വരണപ്പെട്ട ഇത്തരം
മാർഘരേഖകളാണെന്ന് കാണാം.
മറ്റുള്ളവരുടെ
പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ
അവരുടേതായ
തലച്ചോറിലെ ഇത്തരം
മാർഘരേഖകളെ കാണാം.
ഈ ഒരു നിരീക്ഷണം മാത്രം
മതി
അപകടകരമായ അവസ്ഥലേക്ക്
പ്രവേശിക്കാതെ
മനസ്സിനെ തടയിടാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്