നിശ്ചലമായെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിച്ച മുഹൂർത്തങ്ങൾ. ഖലിൽശംറാസ്

ചില ജീവിത
മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ
നിശ്ചലനാവാൻ
ആഗ്രഹിച്ചു പോവും..
ഞാനിവിടെ
സ്ഥിരമാണ് എന്ന്
ആ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ
തോന്നി പോവാറുമുണ്ട്.
എന്നെ വിട്ട് പോവല്ലേ
എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുപോവാറുണ്ട്.
പക്ഷെ ഒന്നു കണ്ണടച്ച്
തുറക്കുന്ന സമയംകൊണ്ട്
ആ മുഹൂർത്തങ്ങളും
മാഞ്ഞു പോയിരിക്കും.
എത്ര മാഞ്ഞു പോയാലും
അവ
ജീവനുള്ള രംഗങ്ങളായി
ഓർമകളിൽ
അവശേഷിക്കുന്നുവെന്നത്
മാത്രമാണ് ആശ്വാസം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്