പ്രതീക്ഷിച്ചത് സംഭവിക്കുമ്പോഴല്ല പ്രശ്നം.ഖലീൽശംറാസ്

അപ്രതീക്ഷിതമായത്
അല്ല സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
സമൂഹത്തിന്റെ
ഭരണ നേതൃത്വത്തിൽ
ആരൊക്കെവന്നാൽ
എങ്ങിനെയൊക്കെയാവുമെന്ന്
മുമ്പേ വ്യക്തമാണ്.
പക്ഷെ കാത്തിരുന്നത്
വന്നണയുന്നതിലല്ല
പ്രശ്നം.
അപ്പോൾ നിന്നിൽ
പിറക്കപ്പെടുന്ന
മാനസികാവസ്ഥകളാണ്
നിന്നെ ബാധികുന്ന പ്രശ്നം.
അവ നിന്റെ
മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവ്
വൈകാരികത
സൃഷ്ടിക്കുകയും
മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും
ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം.

Popular Posts