ആഘോഷം. ഖലീൽ ശംറാസ്

ആഘോഷം
മനസ്സിലാണ്.
ആഘോഷിക്കാനും
അതിലൂടെ സന്തോഷകരമായ
മാനസികാവസ്ഥ
കൈവരിക്കാനും പാകത്തിലുള്ള
ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ
ഓരോ നിമിഷത്തിലും
നിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്.
പലപ്പോഴായി
നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളുടെ
അതിപ്രസരത്തിൽ
അവയിലേക്ക്
ഒന്നു ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ പോലും
നീ മറന്നു പോവുന്നു.
ഒരു നിമിഷം
നിശ്ചലനായി ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക്
നോക്കുക.
ആഘോഷിക്കാനായി
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
കണ്ടെത്തും.
ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ
പേടിക്കേണ്ട.
നിന്റെ ശ്വാസത്തിലേക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ
നിന്റെ ജീവൻ തന്നെ
ആഘോഷിക്കാനുള്ള
ഏറ്റവും വലിയ വിഭവമല്ലേ.

Popular Posts