പർവ്വതം കീഴടക്കാനുള്ള യാത്ര. ഖലീൽശംറാസ്

പർവ്വതം കീഴടക്കാനൊരുങ്ങി
നിൽക്കുന്ന
സാഹസികൻ
ഒരിക്കലും തനിക്കു മുന്നിൽ
മരുഭൂമിയോ
പൂന്തോപ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.
മറിച്ച് ദുർഘടമായ
കുന്നിൻ ചെരുവകളും
കല്ലുകളും മുള്ളുകളുമാണ്
പ്രതീക്ഷിച്ചത്.
അതുപോലെയാണ്
സന്തോഷവും വിജയവും
അന്വേഷിച്ചൂള്ള
നിന്റെ യാത്രയും.
ആ യാത്രയിൽ
സന്തോഷകരമായ
സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും
പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക
മറിച്ച് കഷ്ടപ്പാടുള്ളും
ചെറിയ ചെറിയ
പരാജയങ്ങളും
പ്രതീക്ഷിക്കുക.
അവയെ ഫലപ്രദമായി
മറികടക്കാനും
ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും
അതിൽ നിന്നും സംതൃപ്തി
കണ്ടെത്താനും
പരിശീലിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്