പ്രപഞ്ചത്തെ അനുഭവിക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്

സൂര്യനും ചന്ദ്രനും
നക്ഷത്രങ്ങളും
ഭൂമിയും അടങ്ങിയ
പ്രപഞ്ച വിസ്മയങ്ങളെല്ലാം
ഈ നിമിഷം നിലനിൽക്കുന്ന
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്.
അവ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി
അനുഭവിക്കാൻ
നിനക്ക് കഴിയണം.
നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ
അതിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിക്കണം.
ഈ വിസ്മയങ്ങളുടേയും
നിനേറെയും
അടിസ്ഥാന കണികകൾ
ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.
ഒരേ ശക്തിയുടെ
നിയന്ത്രണത്തിലാണ്
അവയും നീയുമെന്ന
സത്യം ഉൾകൊള്ളണം.
എന്നിട്ട് അനുഭവിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്