പ്രപഞ്ചത്തെ അനുഭവിക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്

സൂര്യനും ചന്ദ്രനും
നക്ഷത്രങ്ങളും
ഭൂമിയും അടങ്ങിയ
പ്രപഞ്ച വിസ്മയങ്ങളെല്ലാം
ഈ നിമിഷം നിലനിൽക്കുന്ന
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്.
അവ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി
അനുഭവിക്കാൻ
നിനക്ക് കഴിയണം.
നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ
അതിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിക്കണം.
ഈ വിസ്മയങ്ങളുടേയും
നിനേറെയും
അടിസ്ഥാന കണികകൾ
ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.
ഒരേ ശക്തിയുടെ
നിയന്ത്രണത്തിലാണ്
അവയും നീയുമെന്ന
സത്യം ഉൾകൊള്ളണം.
എന്നിട്ട് അനുഭവിക്കണം.

Popular Posts