ഐക്യം പ്രവർത്തികളിൽ.ഖലീൽശംറാസ്

പ്രസ്ഥാവനകളിലുള്ള
ഐക്യം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
പ്രവർത്തിയിലാണ്
ഐക്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത്.
പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള
അവകാശവാദവുമായി
മനുഷ്യർ ചേരിതിരിഞ്
തർക്കിക്കട്ടെ.
ആ തർക്കം
നല്ല പ്രവർത്തികളിലേക്ക്
അവരെ നയിക്കുകയേ
ഉള്ളൂ.
ആ തർക്കങ്ങളെ
കളികളത്തിലെ കളിക്കാരെ
പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി
കാണികൾ കാണിച്ച
ആർത്തുവിളികളും
കയ്യടികളും മാത്രമായി
കാണുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്