ക്ഷമകൊണ്ട് എഡിറ്റിംഗ്. ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യങ്ങൾ
നിന്നിൽ ഓരോരോ
പ്രതികരണങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കും.
പക്ഷെ അവയെ
ക്ഷമയുടെ
ചിന്തകളാവുന്ന
പേനകൊണ്ട്
എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ
പുറംലോകത്തേക്ക്
അവതരിപ്പിച്ചാൽ
പലപ്പോഴും
അവ
നിനേറെയും മറ്റുള്ളവരുടേയും
മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ
വൈകാരിക ബോംബായി മാറും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്