നിന്നിൽ അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ. ഖലീൽശംറാസ്

പുറത്തെ രംഗങ്ങളോ
സംഗീതങ്ങളോ
ചിത്രങ്ങളോ അല്ല
മറിച്ച് അവ
നിന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന.
മാനസികാവസ്ഥകളാണ്
പ്രധാനം.
അല്ലാതെ
ചുമ്മാ
കണ്ടതുകൊണ്ടോ
കേട്ടതുകൊണ്ടോ
അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടോ അയില്ല
മറിച്ച്
അവയെ
നിന്നിൽ
സന്തോഷത്തിന്റേയും
സമാധാനത്തിന്റേയും
മാനസികാവസ്ഥകൾ
സൃഷ്ടിക്കാൻ
കാരണമാക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്