ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഖലീൽ ശംറാസ്

സമൂഹം
മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
വിഷയങ്ങളായ
ഐക്യത്തിലേക്കും
മിതത്വത്തിലേക്കും
കരുണയിലേക്കും
അറിവിലേക്കും തിരിച്ചുവരുന്നുവെന്നതാണ്
ഈ ഒരു
പുണ്യമാസത്തിൽ
കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ച.
തീവ്രവാദികൾ മതത്തിനുണ്ടാക്കിയ
വ്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതായികൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
തീവ്രവാദം അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു.
ഭക്ഷണത്തിൽ മിതത്വം
പാലിക്കാനുള്ള കൽപ്പനകളെ
അവഗണിച്ച മനുഷ്യർ
മാന്യമായ ഭക്ഷണ രീതിയിലേക്ക്
തിരിച്ചു പോവുന്നു.
പരസ്പര തർക്കങ്ങൾ
ഒരുപാട് കുറയുന്നു.
പറ്റെ അപ്രത്യക്ഷമായി
എന്നല്ല മറിച്ച് ഒരുപാട്
കുറഞ്ഞുവെന്നാണ്.
ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
നിർബന്ധിതവും
അല്ലാത്തതുമായ
ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ
മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി
ആ കാരുണ്യം
വാപിച്ചുതുടങ്ങിയെന്നതാണ്
ഈ ഒരു മാസത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട
കാഴ്‌ച.
ഒരുപക്ഷെ
രാക്ഷസ രാഷ്ട്രീയം
സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള
പരസ്പര അനൈക്യത്തിനും
വിവേചനത്തിനുമെല്ലാം
തടയിടാനുള്ള
മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ രുപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
പ്രതിരോധമായിരിക്കും
ഇതിനു പിറകിൽ.
കുട്ടികൾ പോലും
നിർബഡിതവും അല്ലാത്തതുമായ
ധ്യാന നമസ്കാര മുറകളിൽ
വ്രതമനുഷ്ടിച്ചും അല്ലാതെയും
മുഴുകുന്ന കാഴ്ച
എങ്ങും കാണാം.
ആരിലും അക്രമണത്തിന്റെ
സ്വരങ്ങൾ ഇല്ല.
തീവ്രവാദങ്ങൾ ഇല്ല.
കളവുപറയരുത്,
കുറ്റം പറയരുത്,
സമ്പത്തിൽ നിന്നും ഒരു പങ്ക്
അർഹപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകണം,
കാരുണ്യം നിലനിരത്തണം
തുടങ്ങിയ നല്ല പ്രേരണകൾ മാത്രമാണ്
ഉള്ളത്.
പാപങ്ങൾ എരിയിച്ചു കളയുന്ന
ഈ ദിനരാത്രങ്ങളെ
സർവ്വലോകപരിപാലകനായ,
കാരുണ്യവാനായ,
നിർഭയനായ, കരുണ നിറഞ
ദാസനായി ജീവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras