അവരുടെ സ്നേഹമില്ലാത്ത മനസ്സ്. ഖലീൽശംറാസ്

പരസ്പരം വേർതിരിവു
കാണിക്കുന്നവരേയും
പരസ്പരം
തർക്കിക്കുന്നവരേയും
ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ
നീ കാണേണ്ടത്
അവർ പറയുന്നതിന്റെ
വസ്തുതകളല്ല
മറിച്ച്
സ്നേഹം വറ്റി വരണ്ട,
സമാധാനം അപ്രത്യക്ഷമായ
അവരുടെ മനസ്സുകളെയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്