ഒരോടൊപ്പം സമയം പങ്കുവെക്കുന്നു. ഖലീൽശംറാസ്

ആരോടൊപ്പം
സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുവെന്നത്
ശ്രദ്ധിക്കുക..
നെഗറ്റീവായ അനാവശ്യവും
വിമർശനാത്മകവുമായ
മനുഷ്യരോടുള്ള
സംസാരങ്ങൾ
ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ
അവസാനിപ്പിക്കുക.
പോസിറ്റീവായ
പരസ്പരം പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുകയും
അറിവുകൾ കൈമാറ്റം
ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരോട്
പുഞ്ചിരിക്കുമപ്പുറത്തേക്ക്
സമയം വീതിച്ചു നൽകുക.

Popular Posts